Rade Drainac: Rasvetljenje

1.000,00 kn

 Prvo izdanje iz 1934. godine. Hipnos Beograd. Rijetko. Rade Drainac (Pravo ime Radojko Jovanović, Trbunje kod Blaca u Toplici, 1899. – Beograd, 1943.), pjesnik, pisac, novinar. Osnovnu školu pohađa u Blacu, gimnaziju u Kruševcu. Kao srednjoškolac, u studenom 1915. povlači se sa srpskom vojskom preko Kosova, Crne Gore, Skadra i Albanije. Početkom siječnja 1916. ukrcava se s izbjeglicama, pretežno učenicima, na brod Crvenog križa i njime stiže u Marseilles. Nastavlja srednjoškolsko obrazovanje u raznim mjestima Francuske. Prve pjesme piše 1916. kao učenik liceja u Lionu. Poslije kratkotrajnog boravka u boemskoj sredini Pariza, upućuje se, u jesen 1919., u Beograd. Započinje se baviti novinarstvom i objavljuje prve pjesničke zbirke Modri smeh (1921.) i Afroditin vrt (1921.). Uređuje i objavljuje, 1922. i 1923., dva broja časopisa „Hipos“, u kojima je njegovo programsko i pjesničko stvaralaštvo motivirano intuicijom i dekoncentracijom, a poeziju približava snovima i ekstazi. Prije negoli je krajem 1923. postao stalnim suradnikom dnevnog lista „Samouprava“, Drainac objavljuje knjige stihova Erotikon (1923.) i Voz odlazi (1923.). U „Samoupravi“ je urednik feljtona, književni i kazališni kritičar i kroničar, prozni pisac i autor putopisnih reportaža. U Parizu boravi od siječnja do svibnja 1936.; tamo luta po kavanama i kvartovima, posjećuje sastajališta boema, namjeravajući se poistovjetiti s pjesnikom-lutalicom Vijonom (J. Nešić). Po povratku, u suradnji sa M. De Buollyjem objavljuje Dve avanturističke poeme: svoju Iskrcavanje i de Buollyjev Ikson. Nastavlja objavljivati pjesničke zbirke Bandit ili Pjesnik (1928.), Banket (1930.), Ulis (1938.). Istodobno proširuje formalne i prozne aspekte svojeg stvaralaštva: Srce na pazaru (1929.), Plamen u pustinji (autobiografski ljubavni roman; objavljen u novinama „Novosti“ u prosincu 1928.; kao knjiga prvi se put pojavio 1993.), Španski zid i Naša ljubav (1930.). Drainčevu djelatnost tridesetih godina obilježavaju objavljivanje novina i časopisa: „Front“, „Slika aktuelnih događaja“ i „Nova brazda“, i otvoren sukob i polemika s nadrealistima i predstavnicima socijalne literature. Njega ponovno sve više privlači novinarski poziv, naročito od 1929. kada postaje stalni suradnik u beogradskoj „Pravdi“. Sve do 1936. on je autor mnogobrojnih feljtona i putopisnih reportaža koje se temelje na čestim putovanjima po zemlji i inozemstvu. Potkraj života sastavio je autobiografsku kroniku Crni dani, o svojim doživljajima na početku Drugoga svjetskog rata. Neke crte njegova stvaralaštva vezivale su ga za „Zenit“, iako mu nije izravno pripadao, niti mu je bio suradnik. Svoju bliskost i privrženost zenitizmu iskazao je u pozdravu Miciću, iz Pariza, poslanom u povodu godišnjice časopisa. U njemu se ističe motiv Barbarogenija i optimistična vjera u pobjedonosni pohod zenitizma protiv Europe. V.Golubović

 

 Rade Drainac by real name Radojko Jovanovic (Trbunje near Blace at Spas, 1899 - Belgrade, 1943) was a poet, writer, journalist. He has attended elementary school in Blace, a high school in Krusevac. As a high school student in November, 1915, he withdrew with Serbian army through Kosovo, Montenegro, Shkodra and Albania. In early January 1916, together with other refugees, mostly students, and thanks to the Red Cross he has arrived to Marseilles. His high school education has continued in various areas of France. The first poem he has written in 1916 as student of the Lyceum in Lyon. After short stay in the heart of bohemian Paris, in the fall of the 1919 he has returned to Belgrade. Drainac has started working as journalist and has published the first collection of poetry Blue Laughter and Aphrodite and Garden in 1921. In 1922 and 1923 he has edited and published two issues of the magazine "Hipos," in which his program and poetic creativity are marked with deconcentration motivated by intuition, close to dreaming and ecstasy. Before the end of the 1923 he has become a permanent collaborator of the daily newspaper "Samouprava / Self - government", published a book of verses Erotikon (1923) and Train Departs (1923). In the "Self - government" he has acted as editor, literary and theater critic and chronicler, prose writer and author of the travelogue reports. Drainac has visited Paris during January-May 1936, where he was wandering around the cafes and quarters, meeting places visited by bohemians, trying to become one with poet ¿ wanderer Vijonom (J. Nesic). Upon his return, in collaboration with M. De Buolly Drainac has published Two Adventure Poems: his Disembarkation and de Boully's Ikson. He has continued to publish collections of poetry Bandit or Poet (1928) Banquet (1930) Ulysses (1938). At the same time he has expanded formal and prosaic aspects of his creativity: Heart at the market (1929), Flame in the Desert (autobiographical love novel, published in the newspaper "News" in December, 1928, while the book first appeared in 1993), Spanish Wall and Our Love (1930). Drainac's activity during thirties was marked with the publication of newspapers and magazines: "Front", "Images of Current Events" and "New Ridge", and open conflict and controversy with Surrealists and representatives of social literature. He was still attracted to a journalism and from 1929 ¿ 1936 he has become a permanent associate of the Belgrade Pravda / Justice. He is the author of numerous feuilleton and travelogues based on his frequent travels in the country and abroad. At the end of his life he has written autobiographical chronicle Black Days, about the beginnings of World War II. Some aspects of his work connect him with "Zenit", although he wasn't its member, nor was his collaborator. His closeness and appreciation of Zenitism was expressed in congratulating Micic from Paris, sent on the occasion of the magazine's anniversary. It highlighted the theme of Barbarogenious and expressed optimistic belief in the victorious campaign of Zenitism against Europe. V. Golubovic.

Autor: Rade Drainac
Izdavač: Hipnos, Beograd
Izdanje: prvo / first
Godina: 1934
Uvez: meki
Format: 14x19
Stranica: 94